Organizacja dnia

7:00 - 8:30   schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy ruchowe 
8:30 - 9:00   śniadanie
9:00 - 10:00   w poszczególnych grupach wiekowych realizowane są zajęcia z podstawy programowej rozszerzonej o glottodydaktykę, zajęcia z rozwoju umiejętności matematycznych oraz zajęcia z języka angielskiego
10:00 - 10:30   drugie śniadanie
10:30 - 12:00    gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia z rytmiki oraz gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym
12:00 - 12:30   czytanie bajek, przygotowanie do obiadu
12:30 - 13:00   obiad
13:00 - 14:00   odpoczynek poobiedni – zajęcia wyciszające
14:00 - 14:30  

zabawy rozwijające kompetencje dzieci, zajęcia kreatywne o profilu wynikającym z programu przewidzianego na dany dzień, glottodydaktyka, zajęcia z „Dziecięcej Matematyki”, zajęcia logopedyczne

14:30 - 15:00   podwieczorek
15:00 - 16:30   zajęcia dodatkowe, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy indywidualne, zespołowe i grupowe z wykorzystaniem różnorodnego materiału dydaktycznego
16:30 - 16:45   drugi podwieczorek
16:45 - 18:00   czytanie bajek, zabawy w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci